Team

Mitglieder:

Yu Ohtani (web1 / web2 ), Noriko Minkus (MINKUS Architects), Norihiro Usui, Haruna Yoshioka, Felix Minkus, Minoru Nakamura, Akane Katsuragawa, Masafumi Oshiro

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - - 

Zusammenarbeit:

Mako Mizobuchi, Julia Leser, Florian Werner, Sachiko Furuta, Felix Jawinski, Fabian Schaefer, Aleksandra Lewandowska, Christoph Neubauer, Akira Sagayama, Christin Wirth, Sebastian Denkwirth, Polina Melnik, Tomoko Katsumata, Takaaki Teruuchi, Keiko Hoshino, Midori Tahara, Kouji Kitagawa